دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

در سالهای اخیر ارتباط دانشگاه و صنعت بعنوان موضوعی که میتواند منجر به افزایش درآمد، بهبود ارتباط با جامعه، ارتقا دانشگاه و در نهایت توسعه کشور گردد مطرح گردیده است. ارتباط دانشگاه و صنعت بعنوان شاخصی جهت تعیین توسعه یافتگی محسوب می شود، به گونه ای که دستیابی به توسعه ملیملزم به ارتباط دانشگاه و صنعت است. ارتباط دانشگاه و صنعت در مسیری صحیح، کارا و موثر می تواند منتهی به ارتقا فناوری و انتقال دانش گردد. در این راستا و جهت حصول ارتباطی پایدار می بایست آموزش و تحقیقات در دانشگاه­ها با توجه به نیازهای جامعه و صنعت برنامه ریزی شود. در ضمن، صنایع لاجرم جهت تداوم فعالیت و ارتقایشان بایستی همگام با پیشرفتهای علم و فناورانی باشند.

دفتر "ارتباط با صنعت و جامعه" با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه به عنوان کانونی جهت پذیرش نیازهای مراکز صنعتی-خدماتی، تخصصی، فنی و مهندسی و پژوهشی در قالب پروژه­های تحقیقاتی، مطالعاتی، مشاوره ای، نظارتی و اجرایی در سطح کشور و بین المللی، انعکاس این نیازها به اساتید و محققین دانشگاه راه اندازی شده است. برنامه ریزی و هماهنگی پروژه های تحقیقاتی و انجام فعالیت­های مطالعاتی، مشاوره ای، نظارتی و اجرایی مربوط به نیازهای تخصصی مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی با استفاده هر چه بیشتر از امکانات و پتانسیل­های تخصصی موجود در دانشگاه و خارج از دانشگاه از جمله فعالیت­های این دفتر می باشد.

 

راهبردهای دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

شامل راهبردهای اساسی دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه و به شرح ذیل است:

-         توجه و پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری در توسعه فناوری و کارآفرینی بواسطه تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

-         دانشگاه فعالیت­های تحقیقاتی-مطالعاتی، آموزشی و خدماتی مشترک با صنعت را یک ارزش دانسته و در کلیه بخش­ها و فرایندهای دانشگاه و بین تمامی اعضا آن را تشویق و تقویت نموده و ارج می­نهد.

-         حمایت از مالکیت معنوی اختراعات، ابداعات، ابتکارات و تولیدات علمی تمامی اعضا دانشگاه در ارتباط با بخش­های خارج دانشگاه

-         حمایت از حضور بخش­های خارج دانشگاه از جمله بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات کسب و کار جهت تسهیل فعالیت های فناورانه، تبادل فناوری و توسعه تجارت

 

تدوین دستوالعمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه به منظور ارتقای جایگاه علمی و تحقیقاتی خود در پی فراهم ساختن شرایط و تسهیلات و سازوکارهای قانونمند ارتباط دانشگاه با سازمانها و نهادهای مختلف از جمله بخشهای صنعتی و جامعه محور در سطوح گوناگون است. از اینرو، دستورالعمل اجرایی طرح­های ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه جهت یکسان­سازی روند اجرای این فعالیتها تدوین گردید. رویکرد اصلی این دفتر ارزش گذاشتن به ارتباط با صنعت اعضاء دانشگاه بوده و آن را یک ارزش علمی تلقی می نماید و تلاش­ها در این جهت است که این ارتباط با اعمال امتیازات مناسب تشویق گردد.

انواع خدمات و قراردادهای ارتباط با صنعت  
انواع خدمات ارتباط با صنعت، که در قالب طرح (پروژه) ارتباط با صنعت و قراردادهای مربوطه اجراء خواهند شد، به شرح زیر می باشند:

الف- خدمات مشاوره ای
ب- خدمات آموزشی    
ج-  خدمات مطالعاتی و پژوهشی            
د- خدمات آزمایشگاهی

و- خدمات فناوری

فایل ها