معرفی کمیته اخلاق:

 به منظور نظارت بر رعایت اصول اخلاقی در انجام تحقیقات در حیطه علوم پزشکی در سطح دانشگاه علوم پزشکی قم و حفظ و صیانت از ارزشها در مطالعات انسانی و تکریم و رعایت حقوق تمامی افراد مرتبط با پژوهش، کمیته ای با عنوان کمیته نظارت بر رعایت اصول اخلاقی در تحقیقات علوم پزشکی که به اختصار کمیته اخلاق نامیده می شود، از سال 1383 در دانشگاه علوم پزشکی قم تشکیل شده است.

بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگزاری در امر اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. شایان ذکر است دانشگاه های غیر علوم پزشکی منطقه نیز حسب نیاز طرح های خود را که دارای سوژه انسانی میباشند جهت بررسی ،تصویب و اجازه انجام به کمیته اخلاق در پژوهشهای دانشگاه علوم پزشکی قم ارسال مینمایند.

 

 

 

 

 

فایل ها