کمیته دانشجویی فناوری

این کمیته ذیل گروه توسعه فناوری با هدف تشویق و افزایش انگیزه دانشجویان در حوزه فناوری تشکیل گردید. رسالت کمیته کمک به پرورش خلاقیت بین دانشجویان و هدایت ایشان به سوی کارآفرینی است.

فایل ها