فرم های معاونت تحقیقات و فناوری

سامانه مشابهت یاب 

سامانه پژوهش یار 

سامانه نتایج طرح های تحقیقاتی سراسر کشور 

نرم افزار گرامرلی 

سامانه دانش لینک         

سامانه نوپا

 

فرم های معاونت تحقیقات و فناوری

 

 

فرم های معاونت تحقیقات و فناوری

ردیف

فرم ها

آدرس

1

داوری گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

https://res.muq.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

2

نحوه تدوین گزارش نهایی

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C

3

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی و پایان نامه

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

4

فرم های مرتبط با پایان نامه

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

5

رضایت نامه آگاهانه

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87

6

داوری طرح های تحقیقاتی

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C

7

شرکت در همایش های خارجی

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-

8

درخواست حمایت مالی جهت شرکت در همایش های خارجی

https://res.muq.ac.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

9

درخواست حمایت مالی جهت شرکت در همایش های داخلی

https://res.muq.ac.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-

10

رضایت آگاهانه شرکت در طرح های تحقیقاتی مداخله ای

https://res.muq.ac.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-

11

رضایت آگاهانه شرکت در طرح های تحقیقاتی غیرمداخله ای

https://res.muq.ac.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-

12

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

https://res.muq.ac.ir/%DA%86%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-

13

تفاهم نامه طرح های مشترک

https://res.muq.ac.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

14

رضایت نامه آگاهانه جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی پرسشنامه ای

https://res.muq.ac.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-

15

تعهد رازداری

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-

16

فرم درخواست برگزاری گردهمایی بین المللی

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

17

مراحل برگزاری گردهمایی بین المللی

https://res.muq.ac.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

18

درخواست هیات علمی پژوهشی دانشگاه

https://res.muq.ac.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-

19

پرسشنامه سلامت معنوی

https://res.muq.ac.ir/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C

20

تایید پروپوزال از گروه

https://res.muq.ac.ir/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-

21

هماهنگی جلسه دفاع از پایان نامه

https://res.muq.ac.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

22

فرم تایید ثبت موضوع پایان نامه

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

23

تایید گزارش نهایی پایان نامه

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF--%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

24

فرم خام رزومه اعضای هیات علمی

https://scientometrics.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-CV--%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

 

25

کاربرگ دریافت ایده

https://inc.muq.ac.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87

 

26

کاربرگ بازار رشد شرکت ها

https://inc.muq.ac.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7

 

27

کاربرگ درخواست پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد

https://inc.muq.ac.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF

 

28

خلاصه اطلاعات شرکت ها

https://inc.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7

 

29

گزارش پیشرفت شرکت/واحدهای فناور

https://inc.muq.ac.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%81%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1

 

30

فرم ثبت نام عضویت در کتابخانه های دانشگاه

http://lib.muq.ac.ir/faces/enduser/registerationPage.jspx?_afPfm=-16sli0hfkk

 

31

فرم خود ارزیابی

https://pub.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C

 

32

فرم خود ارزیابی تالیف

https://pub.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8(%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81)

 

33

فرم خود ارزیابی ترجمه

https://pub.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-(%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87)

 

34

فرم مشخصات کتاب تالیفی واجد شرایط

https://pub.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7

 

35

کاربرگ درج اطلاعات ترجمه کتاب

https://pub.muq.ac.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A8

 

36

قرارداد چاپ مشارکتی کتاب

https://pub.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

 

 

فرآیندهای معاونت تحقیقات و فناوری

فرایندهای معاونت تحقیقات و فناوری

ردیف

فرایندها

آدرس

1

بررسی طرح در کمیته اخلاق

https://res.muq.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

 

2

جذب هیات علمی پژوهشی

https://res.muq.ac.ir/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C

 

3

فرصت مطالعاتی

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-

 

4

برگزاری کنگره بین المللی

https://res.muq.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

 

5

شرکت در همایش داخل کشور

https://res.muq.ac.ir/-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

 

6

شرکت در همایش خارجی

https://res.muq.ac.ir/-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC--%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

 

7

بررسی طرح های تحقیقاتی

https://res.muq.ac.ir/-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C

 

8

دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترا

https://res.muq.ac.ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C

 

9

تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد و دکترا

https://res.muq.ac.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C

 

10

مشارکت اعضای هیات علمی در طرح های تحقیقاتی

https://res.muq.ac.ir/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C

 

11

ثب پروپوزال تا دفاع  پایان نامه

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

 

12

شیوه نامه تدوین پایان نامه

https://res.muq.ac.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

 

13

بررسی طرح ها و طرح پایان نامه

https://res.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-

 

14

فرایند چاپ کتاب

https://pub.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

15

خرید کتاب

https://pub.muq.ac.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

 

16

امانت

https://centlib.muq.ac.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA

 

17

بازگشت

https://centlib.muq.ac.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

 

18

مرجع

https://centlib.muq.ac.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9

 

19

وجین

https://centlib.muq.ac.ir/%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86

 

20

تسویه حساب

https://centlib.muq.ac.ir/%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8

 

21

فهرستنویسی

https://centlib.muq.ac.ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C

 

22

استفاده از منابع الکترونیکی

https://centlib.muq.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

 

23

مرجع مجازی

https://centlib.muq.ac.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

 

24

پایان نامه

https://centlib.muq.ac.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

 

 

 

لیست سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری

نام سامانه

لینک سامانه

مجله فارسی علوم پزشکی قم

http://journal.muq.ac.ir/

مجله       Health, Spirituality and Medical Ethics

http://jhsme.muq.ac.ir/index.php

مجلهArchives of Hygiene Sciences

http://jhygiene.muq.ac.ir/

مجله Journal of Vessels and Circulation

http://jvessels.muq.ac.ir/

پژوهشیار

http://ris.muq.ac.ir/

سامانه کتابخانه آذرسا

http://lib.muq.ac.ir/faces/home.jspx

سامانه منابع دیجیتالی دانشگاه

http://lib.muq.ac.ir/faces/search/digitalresources/digitalBriefView.jspx?_afPfm=ql2uao10l

سامانه وب کنفرانس

http://vc.muq.ac.ir

سامانه نظام نوین پژوهشهای ایران (نوپا)

https://research.ac.ir/

سامانه منبع یاب

https://rsf.research.ac.ir/

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

https://rsf.research.ac.ir/

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Index.php

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی

http://blacklist.research.ac.ir/

سامانه بانک نشریات علوم پزشکی کشور

https://journals.research.ac.ir/

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه

https://pub.muq.ac.ir/books.research.ac.ir/

سامانه نتایج پژوهش های  سلامت کشور

http://news.research.ac.ir/

سامانه نتایج پژوهش های سلامت علوم پزشکی قم

http://news.research.ac.ir/muq

سامانه ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

https://ethics.research.ac.ir/

سامانه آموزش مجازی

http://lms.muq.ac.ir/CMS/Start.aspx?DefinedTableId=-1&RowId=-1

سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور

http://thesis.research.ac.ir/home

سامانه جامع طرح های تحقیقاتی کشور

https://rpis.research.ac.ir/

سامانه مشابهت یاب

https://ppc.research.ac.ir/

سامانه خبره یاب

https://esid.research.ac.ir/

اپلیکیشن کرونا

 

اپلیکیشن خدمات پژوهشی