مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دربهار 1386 شروع به انتشار به صورت چاپی کرد.  این مجله علمی ـ تحقیقی در ابتدا به صورت فصلنامه در زمینه پزشکی و پیراپزشکی چاپ می گردید. هدف آن ترویج و انتشار نتایج پژوهش های مرتبط با علوم پزشکی و رشته های وابسته بوده و مخاطبان آن گروه پزشکی و پیراپزشکی می‌باشند.  صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه علوم پزشکی قم  می باشد. اولین مدیر مسئول نشریه آقای دکتر بهروز براتی، سپس دکتر سید شمس الدین حجازی طاقانکی و اکنون دکتر ابوالفضل ایرانی خواه  می باشد. اولین سردبیر آقای دکتر علیرضا سالک مقدم  که تا سال 1393 در این نشریه مشغول خدمت بودند، سپس آقای دکتر حسین ثقفی به سمت سردبیری این نشریه برگزیده شدند که اکنون نیز ایشان سردبیر هستند. مدیر اجرایی نشریه از ابتدا خانم خدیجه علیپورندوشن می باشند. این نشریه در بهار 1368اولین شماره آن به زیور طبع آراسته شد. و بعد از چا پ سه شماره از این نشریه طبق نامه شماره ١٣٢٦٥٨مورخ ۱٦/٤/١٣٨٧از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور موفق به کسب رتبه علمی – پژوهشی گردید. از فروردین سال1392  نشریه به صورت دو ماهنامه در مدت 2 سال 93-1392 منتشر گردید. اکنون نشریه به صورت ماهنامه منتشر میشود.  از سال 1390 نشریه فقط به فرمت الکترونیکی منتشر گردید. در حال حاضر 87 شماره از این نشریه منتشر شده است و دوره 13 شماره 4 (تیر 98 ) منتشر شده است. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم در نمایه نامه های بین المللی زیر ایندکس می شود:

 

·  Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com

·  Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR):
    www.emro.who.int/his/vhsl/imemr.htm

  CABI

·  CINAHL

  DOAJ

·  Ebsco

·  ISC

 

همچنین این نشریه در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی زیر، قابل دسترسی می‌باشد:

  http://www.sid.ir

·  http:// www.iranmedex.com

·  http://www.magiran.co

  • www.scholar.google.com

آدرس وب سایت نشریه http//:journal.muq.ac.ir می باشد که از طریق این سایت امکان  Online submission برای نویسندن امکان پذیر می باشد. آدرس پست الکترونیک نشریه journal@muq.ac.ir و j.muq.ac@gmail.com  می باشد.

شماره تلفن تماس با دفتر نشریه32858474 -025 می باشد.

Health, Spirituality and Medical Ethics

این نشریه به صورت فصلنامه در سال 1391 از وزارت ارشاد مجوز انتشار دریافت کرد. اولین مدیر مسئول دکتر شمس الدین حجاز ی طاقانکی بود. مدیر اجرایی نشریه خدیجه علیپور ندوشن می باشد. زبان نشریه به زبان انگلیسی می باشد. این نشریه در اردیبهشت سال 1393 موفق به کسب رتبه علمی –پژوهشی گردید. نشریه مذکور در نمایه های زیر ایندکس میشود:

، CINAHL،INDEXCOPERNICUS، EBSCO،scholar google، DOAJ، Science library index database، ISC، Magiran، SID و Barakat

از سال 2014 شروع انتشار آن می باشد و اکنون 22 شماره بر روی سایت منتشر شده است.

Archives of Hygiene Sciences

این نشریه به صورت فصلنامه در سال 1390 از وزارت ارشاد مجوز انتشار دریافت کرد. اولین مدیر مسئول دکتر شمس الدین حجاز ی طاقانکی بود. مدیر اجرایی نشریه خدیجه علیپور ندوشن می باشد. زبان نشریه به زبان انگلیسی می باشد. این نشریه درآبان  1391 بعد از انتشار اولین شماره موفق به کسب رتبه علمی –پژوهشی گردید. نشریه مذکور در نمایه های زیر ایندکس میشود:

CINAHL،INDEXCOPERNICUS، EBSCO،scholar google، DOAJ، Science library index database، ISC، Magiran، SID و Barakat

از سال 2012 شروع انتشار آن می باشد و اکنون 27 شماره بر روی سایت منتشر شده است.