عنوان کارگاه

مکان برگزاری

مخاطب

تاریخ

مدرس

1.         

کارگاه مقاله نویسی

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

   

2.         

کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

در بیمارستان های مختلف

اعضای هیئت علمی

28/8 و 30/10 و 23/10

 

دکتر احمد مشکوری و دکتر محسن رضایی

 

3.         

کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

7/11/

دکتر سید علی انجو

4.         

کارگاه ترجمان دانش

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

23 دی ماه

دکتر احمدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

5.         

کارگاه ثبت بیماریها و ...

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

   

6.         

کارگاه case report

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

25 دی

دکتر حرمتی

7.         

کارگاه پروپوزال نویسی

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

2/10/

دکتر ولایی

دانشگاه شهید بهشتی

8.         

نقد مطالعات کمی

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

 

دکتر نگارنده  از تهران

9.     

کارگاه ثبت بیماری ها

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

24 بهمن

 

10.     

کارگاه ابزار سازی و روش تهیه پرسشنامه تحقیقاتی

معاونت تحقیقات و فناوری

کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری

29 و 30 بهمن ماه

خانم دکتر اسکندری

11.     

کارگاه آشنایی با استراتژی جستجو

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

12 اسفند

دکتر مهراندشت

12.     

کارگاه ترجمان دانش

معاونت تحقیقات و فناوری

اعضای هیئت علمی

19 اسفند

دکتر مهراندشت

 

 

فایل ها