دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع

یکی از بخش‌های مهم در فرآیند تجاری سازی، وجود سیستم حمایت از مالکیت فکری قوی و روشن می‌باشد. امروزه ایده‌های جدید، روش‌های نو و دانش جدید، خود «ثروت» هستند که این دارایی‌ها به «دارایی‌های فکری» مشهورند. از اینرو، دفتر مالکیت فکر و ثبت اختراع بعنوان یکی از واحدهای گروه توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی از موضوع و امور مالکیت فکری بخصوص در بین محققین، نوآوران، تولید کنندگان و صنعت گران، و بسترسازی و ایجاد ظرفیت برای توسعه و ترویج خلاقیتها و نوآوریها و ثبت آنها در عرصه های ملی و بین المللی شروع به فعالیت نمود.

این دفتر آماده ارائه خدمات و مشاوره به محققان و فناوران داخل و خارج دانشگاه جهت ثبت مالکیت فکری و اختراع داخلی و بین المللی می باشد.

 

فایل ها