تاریخچه معاونت :

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از ۷ معاونت دانشگاه است که  از سال 1392 پس از انتزاع از معاونت آموزشی- پژوهشی با نام معاونت پژوهشی بصورت مستقل شروع به فعالیت نمود. در سال 1394 به معاونت تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. محل استقرار این معاونت سال 1392 در ساختمان مجزا از ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قم واقع در خیابان صفاشهر شروع به کار کرد.

محل استقرار معاونت اکنون در 


وظایف معاونت تحقیقات و فناوری:

  • سیاستگذاری و برنامه ریزی، هدایت و حمایت فنی و مالی و اداری از طرحهای تحقیقاتی و مقالات تسهیل روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی ...

  • هماهنگی با بخشهای خارج دانشگاهی مرتبط با پژوهشهای کاربردی

  • ارتباط با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در برنامه ریزی و اجرای طرح‌های پژوهشی کشوری

  • ایجاد ارتباط این معاونت با سایر حوزه‌های ستادی و مشارکت دربرنامه‌های کلان دانشگاه

  • مساعدت درانتشار و ترویج دستاوردهای علمی فعالیت های پژوهشی دانشگاه در داخل و خارج از کشور

  • برگزاری کارگاه های پژوهشی،‌ جستجوی الکترونیک، آمار و نرم‌افزاری جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارکنان

  • پشتیبانی و پی گیری انتشار مجلات دانشگاه و کتب محققین


واحدهای زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری:

  • حوزه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

  • حوزه توسعه فناوری سلامت

  • حوزه اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی و کتابخانه مرکزی