آقای دکتر علیرضا کوهپایی

رییس گروه توسعه فناوری سلامت

آقای مهندس محمد خندان

رییس مرکز رشد فناوری سلامت

خانم دکتر یلدا ارست

معاون مرکز رشد فناوری سلامت

خانم دکتر معصومه اکبری

مسئول کمیته دانشجویی فناوری

خانم زهره امینی

کارشناس مرکز رشد و گروه توسعه فناوری سلامت

خانم رقیه ستاری

کارشناس گروه توسعه فناوری سلامت

خانم مریم میری زاده

کارشناس دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع

آقای مهندس جواد کرباسی

کارشناس گروه توسعه فناوری سلامت

آقای مهندس سعید کیال

کارشناس گروه توسعه فناوری سلامت