دکتر محمد آقا علی

مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی ومنابع علمی

 

وظایف مدیر گروه  اطلاع رسانی و تامین منابع علمی:

 • تامین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی والکترونیکی به ویژه پایگاههای اطلاعاتی در قالب کنسرسیوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده ای و بیمارستانی از طریق برگزاری کارگاههای
 • کتابدار بالینی و پژوهشی و افزایش سواد اطلاعاتی 
 • مدیریت جامع نرم افزارهای بکار گرفته شده در مراکز اطلاع رسانی دانشکده ای و بیمارستانی واحدهای تابعه.
 • کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای تابعه دانشکده ای و بیمارستانی.
 • انجام مداخلات لازم جهت استقرار کتابدار بالینی در مراکز درمانی.
 • انجام مداخلات لازم جهت استقرار کتابدار پژوهشی در مراکزآموزشی.

رزومه جناب آقای دکتر آقاعلی

 

 

وظایف گروه اطلاع رسانی پزشکی وتامین منابع:

 

 

 • همکاری مستمر در بررسی و تدوین خط مشی و سیاستهای کلی اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه
 • اخذ آمار و بررسی عملکرد واحد های اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها
 • استقرار و بروز رسانی سامانه های جامع اطلاعات مقالات ، پایان نامه ها
 • تعامل و همکاری با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت متبوعه و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 • تدوین شاخصهای ارزشیابی و رتبه‌بندی محتوایی وب سایت های کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها
 • نظارت و ارزشیابی وب سایت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها
 • مدیریت و برگزاری کارگاه ها و همایش های آموزشی مرتبط یا حوزه اطلاع رسانی پزشکی
 • تامین منابع و بانک های اطلاعاتی الکترونیک مورد نیاز جامعه محققین حوزه سلامت
 • تعامل با ناشرین و کارگزاران منابع اطلاعاتی
 • همکاری با ناشرین در راستای برگزاری نمایشگاه کتاب