چشم انداز معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه: 


این معاونت در نظر دارد با تلاش مداوم ، اهتمام و همیاری پژوهشگران در راستای چشم انداز کلان دانشگاه به نحوی گام بر دارد تا این دانشگاه به عنوان دانشگاهی مرجع، پیشرو و  نوآور درگستره پژوهش های مرتبط با سلامت ، آموزش پزشکی و همچنین پیشگام در عرصه تولید و اشاعه علم و فنآوری های نوین علوم پزشکی در سطح کشور قرار گیرد.
معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی قم، در راستای چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می باشد، مأموریت های زیر را در حیطه پژوهش بر عهده دارد:

 •     پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با سلامت و زیست فناوری
 •     تربیت و پرورش نیروی انسانی بخش پژوهش و ارتقای توانمندی های آنها 

گسترش پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها می باشد. لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر کشور در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز کشور می باشد.
در این راستا معاونت تحقیقات و فن آوری با تولید و گسترش دانش و فنآوری علوم مرتبط با سلامت و ارتقای کمی و کیفی گنجینه نیروی انسانی پژوهشگر، ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی و مشارکت در جنبش نرم افزاری و دستیابی به نقشه جامع تحقیقاتی، مأموریت کلان خود را دنبال می کند، تا ضمن ساماندهی انجام پژوهش در کشور، منابع تحقیق از جمله نیروی انسانی ومالی را از تحقیقات مبتنی بر علاقه شخصی محقق به تحقیقات مبتنی بر نیاز کشور سوق دهد.

فایل ها