دکتر علیرضا کوهپایی

مدرک: دکترای بهداشت حرفه ای 

 

مرتبه : دانشیار

تلفن: 32854013 داخلی 122

شرح وظایف مدیر پژوهش و فناوری:

1. نظارت بر برنامه عملیاتی و پایش اجرای اسناد بالا دستی

2.پایش برنامه های پژوهشی بر اساس برنامه راهبردی حوزه پژوهشی دانشگاه

3. تلاش در جهت بهبود کمی و کیفی تحقیقات کاربردی و سلامت محور

4. ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه در رتبه های بین المللی با تاکید بر اخلاق در پژوهش با اولویت سلامت محوری پروژه های تحقیقاتی و اولویت های پژوهشی دانشگاه در حوزه سلامت استان

5. نظارت و تقویت مراکز تحقیقاتی و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی شامل تربیت پزشک پژوهشگر، جذب دستیار پژوهش و پیگیری جدب دانشجوی دکترای دکتری پژوهش محور در مراکز تحقیقاتی واجد شرایط

6. تقویت کمیته تحقیقات دانشجویی و تلاش جهت آموزش روش های پژوهشی به همه دانشجویان

7. نظارت بر برنامه ثبت ملی بیماری ها و پیامد سلامت در سطح استان

8. تقویت ارتباط برون بخشی با مراکز تحقیقاتی و سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

9. تلاش برای تشکیل هسته پژوهش و کمیته راهبردی با تکید بر نظرات اساتید صاحب نظر در عرصه پژوهش

10. ایجاد انگیزش و جدب سرمایه های انسانی دانشگاه شامل کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی ، دانشجویان و محققین در جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر پژوهش و فناوری