گزاره برگ شماره 35 و رصد مجلات شماره 21 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-

اطلاع رسانی درخصوص گزاره برگ 34 و رصد مجلات شماره 20 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

اطلاع رسانی در خصوص گزاره برگ 32 ورصد مجلات شماره های 18 و 19 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19/گزاره_برگ_شماره_32_compressed_1.pdf

اطلاع رسانی در خصوص گزاره برگ های 30 و 31 و رصد مجلات شماره 17 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

اطلاع رسانی در خصوص گزاره برگ 29 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید//گزاره برگ 29_1.pdf

اطلاع رسانی در خصوص گزاره برگ 26 و27 و رصد مجلات شماره 14 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

اطلاع رسانی در خصوص گزاره برگ شماره 25 و رصد مقالات (journal watch) شماره 13 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

اطلاع رسانی در خصوص گزاره برگ 24 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

اطلاع رسانی در خصوص گزاره برگ 23 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

گزاره برگ با عنوان "اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار بیماری کووید- 19 در انتخابات 1400"-بابل

اطلاع رسانی در خصوص چهارده، پانزده و شانزدهمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

اطلاع رسانی درخصوص گزاره برگ های شماره 44 و 45 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19