شرح وظایف و محدوده اختیارات شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت:


• تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در حیطه H.S.R
• اطلاع‌رسانی مکتوب اولویت های تحقیقاتی به کلیه ذی‌نفعان دستگاه
• بررسی و تصویب طرح‌های ارائه‌شده با توجه به اولویت‌های تحقیقاتی
تبصره 1- اولويت هاي تحقيقاتي بايستي با استفاده از اطلاعات موجود، نظرات صاحبنظران و نياز سنجي و بر اساس شاخص هایي مانند درجه شدت، وسعت و فوريت مشكل، مقبوليت سياسي، قابليت اجرا، زمان اجرا، قابليت بهره وري و تعميم نتايج و مسائل اخلاقي تعيين گردد.
تبصره 2- طرح هاي پيشنهادي در صورتي تصويب خواهند شد كه پيش بيني مداخلات لازم جهت حل مشكل را ارائه و داراي برنامه ارزشيابي جهت بررسي مداخله انجام شده و تأثير آن را داشته باشند.
تبصره 3- نحوه استفاده از نتايج و همچنين استفاده كنندگان از نتايج در طرح پيشنهادي توسط ارائه دهنده طرح بايستي مشخص شده باشد.

فایل ها