معرفی شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت:


ارتقاء سطح سلامت جامعه و برقراری و پیشبرد عدالت در سلامت، هدف نهایی و آرمانی نظام سلامت کشور است که از طریق تأمین دانش لازم برای بهبود و ارتقاء عملکرد مدیریت ارائه خدمات مرتبط با سلامت حاصل می‌گردد. در حال حاضر سلامت با تمامی ابعاد آن دچار چالش های جدی از جمله شیوع روزافزون بیماری‌های غیرواگیردار و بعضی بیماری های واگیردار، افزایش تقاضای جامعه برای دریافت خدمات و افزایش هزینه‌های مرتبط با تأمین سلامت می‌باشد. رویارویی با چالش‌های فوق نیازمند تلاش همه جانبه و مستمر است. به نظر می‌رسد جهت‌گیری پژوهش‌های این حوزه باید انطباق بیشتری با مشکلات و چالش‌های اصلی بخش سلامت کشور داشته و تحقیقات پاسخگوی نیازهای مردم و همچنین مشکلات نظام ارائه خدمات سلامت باشد. لذا یکی از محورهای پژوهشی که از اولویت ویژه برخوردار می‌باشد، پژوهش در نظام سلامت (Health system Research) است که هدف اصلی آن بهبود و ارتقاء سلامت جامعه می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور رفع چالش‌های موجود و هدفمندنمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1387 شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت (H.S.R) تشکیل گردید.


اهداف:


• هدفمند کردن پژوهش های حیطه H.S.R
• افزایش کمی و کیفی پژوهش در نظام سلامت
• ارتقاء کیفیت تحقیقات در نظام سلامت
• بسترسازی برای کاربرد نتایج پژوهش های حیطه H.S.R
• استفاده بهینه از نتایج بدست‌آمده پژوهش های حیطه H.S.R


ترکیب اعضاء شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت:


• معاونین پژوهشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و پشتیبانی دانشگاه
• 2 نفر از محققین علاقمند دارای فعالیت های ارزنده در پژوهش نظام سلامت به عنوان نماینده ریاست دانشگاه
• کارشناسان اجرایی علاقمند که دارای دانش و انگیزه لازم باشند، از هر معاونت یک نفر
• دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
• نمایندگانی از سایر سازمان ها در صورت ارتباط با موضوع طرح
• استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیقات
تبصره 1- رئيس شوراي سياستگذاري پژوهش درنظام سلامت معاون پژوهشي دانشگاه خواهد بود و ايشان وظيفه نظارت و ارائه گزارش ماهانه را بر عهده دارد.
تبصره 2- 2 نفر از محققين به عنوان نماينده رياست دانشگاه و با حكم رئيس دانشگاه به عضويت شورا منصوب مي‌شوند.
تبصره 3- دبير كميته تحقیقات دانشجويي با پيشنهاد معاون پژوهشي و با حكم رئيس دانشگاه به عضويت شورا منصوب مي‌شوند.
تبصره 4- هريك از معاونت هاي بهداشتي، درماني، پشتيباني و پژوهشي يكي از كارشناسان خود را كه داراي دانش، انگيزه و دقت كافي است، به عنوان فرد مسئول تعيين تا ضمن هماهنگي با مديران حوزه خود بتوانند مشكلات را شناسايي و به شورا جهت ارزيابي ارائه نمايند. اين افراد با حكم رئيس دانشگاه به عضويت شورا منصوب مي‌شوند.
تبصره 5- نمايندگان ساير سازمان هاي دولتي و همچنين استفاده كنندگان مستقيم نتايج اين نوع تحقيقات با توجه به ارتباط موضوعي طرح ها به جلسات شورا دعوت مي‌شوند.

فایل ها