دکتر علیرضا کوهپایی

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات و رئیس گروه توسعه فناوری سلامت 

مدرک: دکترای بهداشت حرفه ای 

مرتبه : دانشیار

تلفن32854013 داخلی 122

 

دکتر محمد آقا علی

مدیر گروه اطلاع رسانی و منابع علمی دانشگاه 

مرتبه : استاد یار

تلفن32854013 داخلی 140