آیین نامه ها:

ثبت کد اخلاق قبل از سال 2021 

دستورالعمل تخلفات پژوهشی

رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران

سیاست های پژوهشی در جهت ارتقای رعایت استاندارد های اخلاق در پژوهش

شرایط محقق اصلی در مطالعات کارآزمایی بالینی 

صدور کد اخلاق در پژوهش برای انتشار Case Report و Pilot Studies

کارآزمایی بالینی در زمینه کار با حیوانات آزمایشگاهی 

ممنوعیت اجرای طرح ها قبل از ثبت کد IRCT

آیین نامه تشکیل ، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش

بخشنامه ثبت کارآزمایی بالینی

راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی

راهنمای کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران

راهنمای انجام مطالعات بالینی در ایران

مسئولیت اجرای کارآزمایی های بالینی

آیین نامه کدهای اخلاقی حفاظت در پژوهش های علوم پزشکی( کدهای 31 گانه)

آیین نامه رسیدگی به تخلفات پژوهشی

بخشنامه راهکارهای کاهش تخلفات پژوهشی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی گروه های آسیب پذیر

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک پزشکی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی

آیین نامه اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط باHIV/AIDS

ضوابط داروهای مشابه بیولوژیک

دستورالعمل نحوه ی انجام پایان نامه ها

دستورالعمل اجرای طرح‌ها و پایان نامه های چند مرکزی

دستورالعمل تحقیقات مرتبط با فرآورده های گیاهی و سنتی

دستورالعمل تحقیقات در حوزه سلامت جنسی

دستورالعمل بررسی طرح های مرتبط با صنعت در کمیته های اخلاق در پژوهش

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت

دستور العمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

فایل ها